Gustamodena.it - Trova e Gusta ristoranti a Modena e provincia
Benvenuto, serve aiuto? Clicca qui Benvenuto! Registrati oppure
Accedi attraverso il Gustanetwork

La lavagna - Modenesità

Sproloquio 1998

GROG
Scritto il 21/02/2009
da GROG
SANDRONE - Mudnés nê in zitê, ma pròpia dèinter la mùra, mudnés un pòch ariós, mudnés extra-comunitàri, ma specialmèint euro-mudnés, a-v salùt tótt quànt in màsa. V'arcurdè-v, dû o trî an fa, quand a-s parlèva sèimper éd Mastrìcht? Beh, i nòster ministradór éd Ràmma a pèr chi sìen stê brèv e finalmèint i-s purtaràn in Europa...

SGORGHIGUELO - Sè, ma al bigliàtt a l'avàm paghê nuèter...

SANDRONE - Ma c'sa vó-t éch sia, in cunfròunt a la sudisfaziòun éd màttres a tèvla a magnèr insàmm a tedàsch, francés, inglés...

SGORGHIGUELO - Ah... bèla sudisfaziòun al pòst di turtlèin e dal zampòun magnèr dél papèini sbiàvdi e di wùrstel e invéci éd lambròsch bàvver dal tè... E a la fin, al còunt chi al pèga? A pagarà i tedàsch, chi én pin éd mèrch come un can pin éd pólegh...

SANDRONE - A-n té preocupèr! A paghèr e a murìr a s'è sèimper in tèimp... E po', secànd mè, a duvrévem éser òspit éd quî éd Sénghen...

SGORGHIGUELO - Vè popà, mè di zénghen a in vàdd anch tròp a Mòdna. A gh mancarév èter ch'a in duvéssen importèr anch dal Mercato comune europeo... A-n vrév, insàmma, ch'al fóss un lavór come quàll dél quòti dal lat...

SANDRONE - Gnint, casèr, 'na bósca in dal lat! Mudnés, gìm mo' sò. E vuèter, cuma si-vméss con le quote latte? In bvi-v abàsta o preferì-v dél quòt éd lambrósch? Mo' savì-v che la nòstra Gìgia, a fòrza éd vàdder in tv Ercolina, la vàca di Còbas dal lat, la s'è muntèda la tèsta? Adèsa bisàgna fèregh la permanèint a la càvva tótt i dè, perchè s'a vin 'na trùp dla televisiòun in dla stàla la-s vól fèr catèr sèimper tótta in ghìngheri...

SGORGHIGUELO - Popà, per vìa di Còbas... Vést che anch st'an in campàgna l'è andèda mèl e la prumàtt péz, vò-t ch'a gh vindàmma un poch éd cal séss ch'al s'è chersû? I m'han détt chi'i al dróven a fèr la guerra batteriologica cun la polizìa...

PULONIA - Vè, ciacàra bèin pulî, cum'a t'ho insgnê. E a-n fèr ménga come tô pèder, che l'ètra sìra l'é gnû a cà tótt inascarî per un ziròt ch'i gh han détt ch'al fa i miràcol... Gnanch s't'vê a Lurd, a gh ho rispòst, a tè al t'fa piò efèt... Làsa bèin pérder... Piotòst, ragazóli, i-v vést che ormài nuèter dànn, sul teleschermo, a cuntàm piò che i masc'? La mê amìga Orietta Berti, ad esèimpi, l'è dvintèda come al pandòr. La-s vàdd in tótt i canê. E la muiéra éd Costanzo? A gh càla sól ch'la-s fàga cràsser i sbàfi e la vàga al Parioli a presentèr al "sciô" éd sô marî. Mo' e cal tesòr éd Frizzi? ?lstê pòch brèv a presentèr "Domenica in" anch cun un braz ràtt al col?

SGORGHIGUELO - Me a gh rumpìva anch ch'l'èter, acsè al la piànteva éd rédder sèimper come un pòver bagiàn...

SANDRONE - A-m pèr ch'ét sî un pòch invidiós éd tótti chél sbiracìni ch'él gh gìren d'atórna!

SGORGHIGUELO - Invidiós mè? Vó-t scherzèr? Ma al sèt quant èter ragàz dla mê etê i vrévven stèr a Mòdna, ch'l'è dvintèda la zitê dal mànd cun la piò èlta concentraziòun éd dànn ch'él dmànden l'autostòp?

SANDRONE - Sè, ma i automobilésta per dèrgh l'autostòp, come t'al ciàm tè, i-s fermen sól a la Brusèda...

SGORGHIGUELO - Bèla forza, su la Giardini, in cal pòst dove per sfrutèr 'na schèla i gh'han fat un supermarchê, a gh'è al Special Coop... e a la Brusèda, invèci, a gh'è al Special... s-cop...

PULONIA - T'é al sòlit melnàt d'un spurcaciòun, bèda a studièr, piotòst, e sta méno atachê al compiutèr, ch'al finirà per rimbambìret dal tótt...

SANDRONE - Per quàll, l'è già sucès éd cal bèl dû...

SGORGHIGUELO - Mo' popà... Bèda che mè, cun al compiutèr, a sun adrê ch'a stóddi un sistéma per fèr dvintèr miliardària la màma cun l'enalotto...

PULONIA - Magàri...

SANDRONE - A gh mànca sól che-t gh prepèr un sistéma. La spindìva bèle abàsta al sàbet cun al lòt! E po' da quand i han méss sò él zughèdi per teléfon, la bulàtta dla Telecòm la cràss in proporziòun a quàlladél mê bisàch...

SGORGHIGUELO - Popà, a-m tót al celulàre? Al vói anca mè... In dla mê cumpagnìa, al Bòsch éd Sàtta, ormài i gh l'han tótt, can e pòrch... Sùnia al piò caiòun mè?

SANDRONE - Sè! E t-al saréss anch cun al celulàre, come tótt chi muclòun ch'i guidèn al scùter cun 'na man perchè cun l'ètra i én drê a telefonèr... Lè, vè, a vrévv dê via dél mult, ma mènga a lór... A i sô genitór... Piotòst, Sgurghéghel, turnànd al discòrs éd prémma, se alméno tô mèdra la-s féssa dèr quèlch nómer da Lady Lotto, ch'i dìsen po' tótt ch'la sia l'Adua, l'ex muiéra éd Pavaròti...

PULONIA - Mo' bèda a cà tua, che tè i nómer t-i dê séimper, ma ménga per al lot... Piotòst, ragazóli, s'a gìv éd cal caplavór dal marchê restaurê éd via Albinèli? L'è tant-e bèl che i prémm tèimp a gh'andèva a fèr la spésa quàter o zinc vòlt al dè. Tant che Sandròun al s'éra cunvìnt che in piàza a gh'avéss al pràtich...

SGORGHIGUELO - Sè... al pràtich éd chirurgia plastica...

SANDRONE - 'Na vòlta tant, Pulònia, ét gh'é ragiòun. In via Albinèli i han fat un bèl lavór. Per bàter pèra, comunque, in piàza Venti, indòve al Bànch éd San Zemiàn l'ha avért 'na pòrta in piò per quî ch'i van a paghèr él cambièl, i han fat 'na gran vachèda... I gh'han piantê di casòt tant bróttch'i pèren di tumbèin da mòrt. Alóra, piotòst che purtèr la séde dal Pds da viale Fontanèli a via Divisione Acqui, i avréven fat méi a spurtèrla in piàza Venti. Acsè, almeno, le Botteghe Oscure él servìven a quèl...

SGORGHIGUELO - A propòsit éd Botéghi Oscùri... ?-t sintî che D'Alema l'é gnû a Maranèl per guidèr 'na Feràri? Sól che, per sbàli, i gh-l'han fàta catèr négra anzichè ràssa...

SANDROUN - Gabiàn, té-n sê gnìnta. Cla Feràri négra lè, l'è quàlla éd l'ètr'an. L'è ancàrra a lutto per via che Villnóv, a Schumakèr, al gh'ha dê zò él pànn...

SGORGHIGUELO - Speràm, alóra, ch'la tórna ràssa in prèsia, ma ménga da la vergàgna...

PULONIA - E c'sa gî-v, vuèter dû sportìv di mê stivài, dla polèmica per al munumèint a l'inzgnér Feràri chi han scuacê pròpria a ier matèina in Largo Garibaldi? A n'ho sinti parlèr lè da l'edicola dla Rosina, dove tótt i dé a gh'é al ruglàtt di pensionê dla Popolèr, chi dan l'impresiòun chi pagherevvén vluntèra lór la bànca per turnèr a lavurèr. Tè, Sandròun, indóve l'avréss-et méss al monumèint a Feràri?

SANDRONE - Pròpria e dmàn a sarà al centenàri dla nàscita d'Enzo Feràri, al mudnés piò cgnusû dal mànd. Un munuméint al s'al méritèva. S'a fóssa stê per mè, invéci che in Largo Garibaldi, davanti a cà sô, a gh'al fèva in mèz al parco intitolê al sô nàmm, dove 'na vòlta, soquànt an fa, a gh'éra l'avtodròmo. La srév stèda 'na manéra fùrba per valorizèr un àngol dla zitê che i mudnés, purtròp, i cgnàssen ancàrra pòch.

SGORGHIGUELO - Importànt che al munumèint, da 'na pèrt o da cl'ètra, i gh l'àbien fat. Speràm sól ch'a-n sucéda come per l'obelìsco éd viale Italia, ch'l'é acsè a pùnta che i paracadutésta i déven tór la mìra per schivèrel.

PULONIA - Ma c'sa sucéd, Sandròun? A cà, tòtti él sìr ch'ét tórn da Mòdna, ét vê avànti un'óra a bruntlèr per al tràfich. Incô t'é-n dî gnìnt...
SANDRONE - A-n dégh gnìnt? A-m duvìva sól scaldèr un pòch la vós... Vó-t ch'a ciacàra dal tràfich? Acsè acuntèint subét tè e po' anch l'ascensór Silinghèrd...

SGORGHIGUELO - Quàll vérd?

SANDRONE - A-n sò ménga se prémma al fóss vérd... Adèsa, a fòrza éd lézer dél crìtichi sóvra la Gazàtta e al Rèst dal Carlèin, l'é zal ch'al pèr un galbéder...

PULONIA - E alóra, al tràfich cuma sta-l?

SANDRONE - Come trî in 'na scràna cun un s'ciavaról ràtt. Péinsa che al Pian dl'inzgnér sguìzzer, ma sè... Huslèr, l'é andê acsè bèin ch'i l'han persìn esportê... Sè, a Chèrp. E adèsa in dal bisachèin i al ciàpen anch i nòster cunfinànt...

SGORGHIGUELO - Popà, però, adès a Mòdna a gh'è anch i taxi-bus. A n'ho tòlt un anca mè...

SANDRONE - In du é-t andê? A Marzàia? Sta bèin atèint, perchè zò dedlè, purtròp, in gh'han rispètgnànch per i prét éd bòuna volontê. Per via di taxi-bus, c'sa vó-t ch'a-t dégga? Vést che in dal bilànc' dl'Atcm a gh'éra piò bus che in dél strèdi éd Mòdna, i han pinsê éd fèrgh di èter... bus... Tant, bus piò bus meno...

SGORGHIGUELO - Scólta, màma, che a propòsit éd tràfich a t'in còunt ónna anca mè. Pèinsa che quand a gh'è stê la Fèsta dl'Unitê, ma sè quàlla ch'i fan tótt i an quand a pióv, i avìven méss so la tangenzièl un svìncol ubligatòri a dèstra. Come dir: o andê a la Fèsta dl'Unitê o a-v dàm la mùlta...

SANDRONE - Un svìncol a dèstra per la Fèsta dl'umiditê? Fóssel stê un svìncol a sinìstra a capìva de piò...

PULONIA - Sandròun, él vigilàssi nóvi gli é-t già bèle vésti?

SGORGHIGUELO - Bèda, màma, ch'él s'ciàmen 'addette alla sosta'...

SANDRONE - Piò che 'addette alla sosta', per mè égli én 'addette alla multa'... Maledéssa, s'a li ho vésti! A m-li insàgn ànca a la nòt... ?gli én quatòrdes, ma él pèren dô o tremélla. E a-t dégh ch'él s'dan un gran bèl da fèr per guadagnères la pagnòta. ?l pèren quèsi a còtim... A un mê amìgh i gh han fat la mùlta perchè l'avìva stremnê él cécch dél sigaràt fóra dal portazàndra, a un èter perchè al culór di scranèin al s'intonèva brìsa cun quàll dla carozerìa, a un èter ancàrra perchè algh avìva spòrch i véder dla màchina. Pensê, i m'han dét che prémma éd partìr da la casérma él sortàggen cun la tòmbola i numeri delle targhe da multare. Oh, brèvi i én brèvi: a pèr quèsi ch'égli àbien frequentê un córs specièl per imparèr a dèr él multi e a fères anch dir gràzie dai automobilésta...

SGORGHIGUELO - Pèinsa mo' tè, popà, s'a-s prév capitèr se, pasànd a tés a 'na vigilàssa nóva, al nòster cavàl al duvéss dèr ària sàtta a la càvva? Come mìnim a ciapàm l'èrgàstol...! In sta manéra chè, però, i han risòlt tant probléma éd bilanc'... Mè a dègh che un séndegh acsè a n'al cataràm mai piò!

SANDRONE - A l'ho sintî dir anca mè, sól che a dìrel i éren quî éd Forza Italia... Sè, i éren i stàss che i han zerchê éd fèrel caschèr in dél bus di parcagg' éd Palàz Euròpa. Ma Barbulèin al gh é saltê fóra a pè pèra...
SGORGHIGUELO - Ma s'l'è andê cun él stampèli per dû o trî més?

SANDRONE - T'ét cunfànd cun cla volta ch'l'è caschê in motociclàtta in riva al Mar Rosso...

SGORGHIGUELO - Mè a capéss ch'a gh pièsa al ràss, ma s'él vacànzi al li féssa in di prê da cà, a-n srévv méi...?

PULONIA - Cambiàmmia mo' descórs! E dal Dòm c'sa in gî-v?

SGORGHIGUELO - Quàll ch'i én adrê a fèr in córs Vitòri...?

SANDRONE - T'é-n capéss gnint! Quàll lèl'è al Dom éd Milàn... I gh lavóren da soquànt an, ma a-n s'capéss ancàrra c'sa gh dév saltèr fóra... Tô mèdra, invéci, la-s riferìva al nòster Dòm, ch'l'è dvintê un monumèint dal mànd gràzie a l'Unesco, che mè a-i-ho sèimper cunfùs cun l'Unicef. Adèsa, però, a-i-ho finalmèint capî e a-n fagh piò confusiòun. Quî dl'Unicef i han avért 'na bèla butéga in Cul 'd Lócca, dove i vànden de tótt. Andègh, perchè cun i vòster sòld i fan dal bèin e i aiùten i putèin dal mànd chi han bisàgn. Turnànd al Dom, a-v vói dir ch'a gh é pròpia da éser-n orgogliós! E stê tótt bèin atèinti, ch'i-n gh dàghen fógh n'ètra vòlta!

PULONIA - Per al Dòm ét gh é pròpia ragiòun. L'è 'na gran bèla césa. Purtròp a gh'è di mudnés chi gh van sól per scaldères d'invérn e a tór un pòch éd frasch d'istê. Mè, s'a fóssa in don Rino, al pàregh, a i cazarév via come i mercanti dal tempio.

SANDRONE - Sta mo' chèlma, vè, Pulònia, che per via dal tràfich a gh ho ancàrra quèl da dir, perchè a-n mé sun ménga tòlt via tótt quàll ch'a gh ho in dal gòz.

SGORGHIGUELO - Vó-t un bicèr d'àqua, popà?

SANDRONE - ?qua? Ma a la Societê dal Sandròun én-i dvintê tutti astemi? A srév méi che chè sóvra i purtéssen un bèlbiciròt éd lambrósch... Anch perchè st'an a pèr ch'a gnarà un vèin da alchèrs i sbàfi. E finalmèint i capiràn che al lambrósch l'è un vèin ch'al mérita rispèt in tótt al mand... E turnàm al tràfich. Mudnés, anch st'an a sàm arivê in ritèrd perchè l'é piò fàcil fèr aprovèr la Bicamerèl che arivèr in cèinter... A Ràmma a pèr che al cèinter i al voién rifèr. A Mòdna, invéci, i al vólen desfèr... Pér arivèr chè in piàza, a gh vrévv l'elicòter. Stê mo' a sintìr... So la Nonantolàna a gh mànca al cavalcavìa, a Cugnìnt al nóv svìncol l'ha purtê piò cunfusiòun éd prémma ch'a pèr d'éser in ottovolante, da via Emilia i-n fan pasèr gnanch i muturèin, figuràmes al mê baròz. E In via Giardini a gh è un di cartê eletrònich dla Cumùna, ch'a vrévv savèr a cusa i sérven... Incô a gh éra 'na fila lónga come la fam, ch'la tachèva già a la Bértla. A-i-ho aspetê un bèl pòch e po' a-m sun decìs a mandèr Sgurghéghel a vàdder c's'éra sucès...

SGORGHIGUELO - Gnint. I éren tótt férm in màchina, dû a dû, a nès in ària e a bàcca avérta, a guardèr al cartèl in uraziòun. Un l'aspetèva al prosimamèint di cìnema..., un èter al vlìva vàdder cus i dan stasìra in televisiòun... un èter ancàrra al s'é méss in fìla perchè i gh'han détt che dòp mezanòt, coleghêin dirèta cun la Bruséda, i dan i consigli per gli acquisti...

SANDRONE - Ma va là gabiàn... Piotòst, éch fin al fat Gigétto?

SGORGHIGUELO - L'ét ménga savû? So cl'argomèint chè, come per la bretèla éd Sasól, che i mudnés e i sasolés i aspèten da tròp tèimp, i nòster ministradór i han invochê la prìvaci...

PULONIA - Vuèter dû a savî sól critichèr. Ma i-v sintî che Mòdna l'è la zitê in Italia dóve la pòsta la vin cunsgnèda piò in prèsia éd tótti? Insàmma, un servézzi postèl dègn dla Svizzera...

SGORGHIGUELO - Dla Sguìzzera? Speràm ch'al sia méno sguìzzer d'Huslèr e piò puntuèl che al Bòsch éd sàtta, dove i m'han cunsgnê la cartulèina per al suldê sól l'èter dè...

SANDRONE - Tès, riformê crònich in dla tésta. Piotòst, sè-t cuma l'è andèda a finìr la guèra a chi stòrn scagazòun ch'i han impestê i viê dal Pàrco e tótta piàza Mazìni?

SGORGHIGUELO - La soluziòun dal probléma l'è stèda n'ètra truvèda dla Giunta cumunèl. Pèr sfratèr i usê i han fat taièr 'na móccia éd piànt... Cun al bèl risultèt ch'a-n gh è piò i èlber e che i stórn i van a scagazèr in d'un èter pòst...

PULONIA - Tasî mo' un pòch e lasèm parlèr ànca mè, ch'a gh ho da fèr di salùt... Prémma éd tótt a vói arcurdèr al nòster vàschev, ch'l'é stê numinê presidèint dla Càritas nazionèl. Complimenti, eccellenza, ma a m'arcmànd, ch'al rèsta aMòdna soquànt an. Per al Vaticàn l'è ancàrra tròp zóven... E po' a vói salutèr la mê amìga Ràina Kabaiwanska, un'extracomunitària éd lusso, ch'l'ha da pòch festegê i quarànt'an éd caréra. La gh'ha ancàrra un figurèin ch'la pèr 'na ragazóla... Quand a l'ho vésta al Teàter Storchi per al sô conzért, a-i-ho decìs éd màtter-m a diéta ànca mè...

SGORGHIGUELO - Màma, vó-t digiunèr come Pavaròti, che per via éd Nicoletta a-s vòl calèr quarànta chìllo a-n psànd-es brìsa calèr quarànt'an...? Bèda ch'a-n té véggna po' un tarabacìn ànca a tè come l'è sucès a Luciano mèinter al cantèva a Nev Iorc!

PULONIA - Pérdet mai al vézzi d'interòumper quî ch'i ciacàren? A vlìva sól dir a la Ràina che se lê, Luciano e la Mirella i-s mitéssen d'acòrd e i féssen a Mòdna 'na scóla per cantànt d'ò pera, a sarév un sucès mondièl per la nòstra zitê.

SANDRONE - Dal rèst, st'an a srà pròpia un an dimàndi importànt per Mòdna. A tàca i festegiamèint perchè quàter sécol fa Mòdna la dvintè capitèl. Al prémm dócca al fó Cesare d'Este, ch'al rivè da Frèra cun tótta la córt, sfratèda dal pèpa. Al dév mo' éser stê un San Martèin da gnìnt quàll lè...

SGORGHIGUELO - Alòra, popà, làsa mo' ch'a dégga quèl ai mudnés sportìv come mè. Per la Feràri a gh ho 'na gran sperànza. Luca di Montezemolo l'ha fat capìr che stavòltal'è cla bòuna. Dal rèst l'ha dèt che o Schumakèr al bat Vilnóv o al le manda ad alenères in dla pésta éd l'autoscontro ch'la vin tótt i an ai baracòun... E la palavólo? La va bèin come l'ètr'an. Per fòrza! Adèsa ch'l'a-n s'ciàma piò Daitóna, ma Casa Modena, per fèr piasèr al sponsor i màgnen sól dla sulzézza e di cìcioli e i van chi pèren del saiàtti... E cun i canarèin? C'sa gî-v, amici della curva giallo-blu? Ae-ao-ae-ao. Chi non salta bolognese è, chi non salta bolognese è ...

SANDRONE E PULONIA - Ma é-t dvintê mat?

SGORGHIGUELO - No, al fat l'è che st'an a gh avàm un centravanti da Coppa dei campioni. Gigi Montagnan, al presidèint dal Mòdna, a ogni gol éd Ciccio Grabbi, a-s comóv come un ragazól e al tàca a zighèr. Mè spér ch'al vàga avànti acsè, a piànzer sin a la fin dal campionèt... E che ai plèi-off a-s pòsa finalmèint avèr la sudisfaziòun dla promoziòun. Acsè, in serie B, Ciccio al rèsta nòsch e a la Juve a-n gh'al dàm brìsa indrê... E po' Gigi, ch'al s'è atachê a Grabbi come a un fiól, l'ha bèle détt a l'Avochèt ch'a-n fàga ménga tant al spanézz. Perché s'a gh vin i zinc minùt, a sòzi con Beppe Neri, l'é anch bòun éd cumprèr la Fiat... Ae-ao-ae-ao... Chi non salta bologneseé, chi non salta bolognese è....

SANDRONE - Imbambî d'un galbéder, sta mo' férm ch'a sàm in d'un balcòun che l'ètr'an, per vià dal taramòt, al gh ha avû i sô probléma... Piotòst, prémma éd tór la strèda dal Bòsch éd sàtta, a vlìva fèr ànca mè un appello, come i fan quî dla televisiòun... Avtoritê, s'a gh'è bisàgn a sun dispòst a màtter man al portafói ànca mè per al riscàt... Fê quèl in prèsia... A Mòdna i han sequèstrê un'opera d'arte... Mo' sè, a-m riferés a la Pietê dal Mazòun, cal bèl gròp éd statui ch'égli éren conservèdi in San Zvàn, la césa éd piàza Mateòti... S'a-n n'é un sequèster qual lè... I li han purtèdi via per pulìrli, ma a-n se sà piò gnint da soqànt an. E s'i-s fóssen sbagliê? Se anziché pulìr él statui ch'égli éren tótti colorèdi, i li avéssen fàti gnir tótti sbiàvdi? La man éd biànch, alóra, la vrévv dèda a l'autór dal restauro... Insàmma, l'é pròpia un quèl ch'al fa pietê...

SGORGHIGUELO - Vést che t'é dét la tua, a vói fèr un pòch al Gabibbo ànca mè. Popà, ma la-t pèr giósta che la moschéa musulmàna i l'àbien fàta pròpia in via delle Suore. A-n n'éra méi in via Turchia o via Algeria?

SANDRONE - Alóra, già ch'a sàm in argomèint, a-t dégh anch quàsta. L'èter dè a sun stê a l'usdèl éd via dal Pàzza fèr i ràz. Per catèr al repèrt i m'han dét éd seguìr i culór dél stréssi ch'égli én piturèdi per tèra. Va bèin, a-m sun dét, ma se un, sóvra pensér, al sbàglia rìga o s'l'é daltònich, al finéss, sèinza adèrsen, drét per drét, pròpia in dél càmbri murtuàri... E po' a-i-ho vést che in di cartê per catèr i repèrt dl'usdèl, gl'indicaziòun, invéci che in dialàtt mudnés per qui come mè chi i litìghen cun l'italiàn, égli én scrétti in léngua àraba. ?d stê pas chè, tra dû o trî an, la Gazàtta e al Carlèin al nòster descórs i al duvràn publichèr anch tradótt in extracomunitàrio...

SGORGHIGUELO - A propòsit, popà, ét pô dir ai nòster amìgh mudnés dla bàsa Italia, ch'i-n capéssen brìsa al nòster discòrs e i al vrevvén lézer al dè dòp in dal fói tradotto in italiano, che la Societê dal Sandròun l'ha organizê un córs éd dialàtt mudnés. S'i vólen, i-s pólen iscréver a gràtis...

PULONIA - Vè, Sandròun, a stèva quèsi per descurdèrm che stamatèina i han purtê a cà 'na bulàtta nóva, quàlla dla Metê...

SANDRONE - Mo' che metê e metê... ?-t ménga vést tótta l'areclàm ch'i han fat lór e a-i-avàm paghê nuèter...? La Meta l'é 'na nóva aziénda comunèl. I s'én méss d'acòrd quî dla lus, quî dl'àqua e quî dal gas cun i spazèin per stumpèr i bus metê pr'òun... Sè! Tótt chi bus chi han fat quî dal Progetto Socrate, che, tra l'èter, a pèr ch'i-n sérven a gnint... A vrévv pròpria savèr chi pagarà la stumpadùra... I s'la mitràn ménga in dla bulàtta dal telèfon... perchè, alóra, i scàt a i fagh po' mè... Perquindi, mudnés, mitìv al cór i pès. Cun Meta, i dipendèint i lavoreràn la metê, acsè la bulàtta la srà al dàppi...

SGORGHIGUELO - Vè, popà, finéssla mo', ch'l'é bèle un'ora ch'ét ciacàr. Chè a vin nòt! Bisàgna turnèr a cà, anch perchè a gh'è la Gigia da mònzer... Comunque, t'è fat pròpia un sprolòqui in léngua maiùscola. Vó-t ciapèr... al Prémi Nòbel?

SANDRONE - A-n gh srévv gnint éd mèl. I l'han già dê a di piò sandròun che mè... Piotòst, mè a spér che al Prémi Nòbel i al dàghen a un brèv scienziê éd cà nòstra come al profesór Luigi Di Bella, ch'al s'al mérita perchè al cùra gràtis tànta gèint... E vuèter zemiàn, che al Prémi Nòbel, invéci, al vinzî tótt i dè sbarcànd al lunàri cun al vòster lavór, stê ancàrra de piò atachê a cla piòpa, èlta e slanzèda, piantèda in dl'umbréghel éd Mòdna, ch'la s'ciàma Ghirlandèina.