Gustamodena.it - Trova e Gusta ristoranti a Modena e provincia
Benvenuto, serve aiuto? Clicca qui Benvenuto! Registrati oppure
Accedi attraverso il Gustanetwork

La lavagna - Modenesità

Sproloquio 1999

GROG
Scritto il 21/02/2009
da GROG
SANDRONE - Zemiàn ch'a sî nê all'ambra dla Ghirlandèina, mudnés ch'a stê in di viê dal Parco da prémma che Huslèr al li trasfurméssa in garàg' a pagamèint, zemiàn dla Saca, dla Madunèina, éd Pòrta Bulègna, ch'a sî stê espropriê di prê da cà da soquànt bòun da gnint ch'a gh vrév dê al dû perchè i-n faghén piò dan, a-v salùt tótt quant in masa e a-v dagh la mê solidarietê... Cum'a stèv? A-m sembrê sò éd morèl e a-m fa piasér... Anch nuèter, adèsa, a stàm bèin, mo' st'istê a-i-àm patî un bèl chèld... Oh, la Pulònia la s'l'éra vésta brótta... L'éra andèda in squaiadùra. Tra al calór e i bolór dla gioventù, la gh l'ìva cavèda a pérder soquànt chílo, ma cum'a s'è rinfreschê, la i ha recuperê, e anch cun i interèsi... Al Novantòt, infàti, i han détt ch'l'è stê l'an piò chèld dal secolo. A m'in sun acòrt anca mè quand a-i-ho sgualzî l'óvva... Invéci dal màst, a gnìva fóra dla saba...
E vuèter mudnés éd zitê, cum'a v'la si-v cavèda? Oh, al dè d'incô, la campàgna la fruta pòch da dan e la banca ancàrra méno, mo' per via dla bulàtta, dèm pòrr a mèint, a-n v'duvî brisa preocupèr.! Se l'an pasê a gh ivi di debìt, adèsa a gh i-avî l'istàss... Ma vli-v màtter? Adèsa i én di euro-dèbit... Tótt un èter quèl... I pèren infìn méno... Bèh, anch st'an a sàm gnû a catèrv a Mòdna. A-v zur che arivèr in cèinter e catèr un postàgg' per al baròz, ma sèinza spànder 'na bàtta d'òli éd tìket o 'd mult l'è un quèl sèimper piò difìcil. E alóra a-i-ho pensê che, st'ètr'an, a-m vin piò còmed fèrev gnir tótt quant in dal mê sitarèin al Bòsch éd sàtta. E-v pièsla l'idéa? La Pulònia la frézz dû pcòun éd gnòch, Sgurghéghel al tàia dô fatti éd quèl e mè a tir al còl a soquànt pistòun éd lambrósch, éd quall ch'al gh ha la vióla... Tant, al pòst al gh è. A cà mê, per furtùna, a-s parcàggia ancàrra a gratis...

SGORGHIGUELO - Vè, popà, e se po' i decìden éd fèregh pasèr l'«alta velocità»?

SANDRONE - Lasa stèr l'èlta velocitê, per l'amór éd Dio, che a-n sè gh capéss un òrba gàzza. Finóra, la m'è sembrèda cóme Nòster Sgnór, ch'al sta in zél, in tèra e in ògni luogo... Insàmma, a-n n'ho ancàrra capî in dóve la duvrà pasèr. E a-i-ho paùra da-n n'éser gnanch l'ùnich...

SGORGHIGUELO - S'l'è per quall lè, di progèt dla Cumùna ch'a se gh capéss pòch e gnint a gh n'è soquànt... I m'han détt, per esèmpi, che Ghéri...

SANDRONE - Oh, vè, mè a-n gh éra ménga, a-n... A-n tacàmia a dèr dél responsabilitê... ?d Ghéri, però, a-m n'ha descórs un mê amìgh, che a vàdder la presentaziòun dal progèt al gh éra dabòun. Secànd mè, a Pòrta Sant Agustèin, cal mapèl lè i mudnés i faràn fadìga un bèl pòch a digerìrel...

SGORGHIGUELO - Per fòrza... I gh han ancàrra in zémma al stàmmegh cl'èter bèl regàl chi gh han fat da pòch..., al munumèint a Ferrari...

SANDRONE - Tès, galbéder, ch'a pérd al fil dal descórs. Mudnés, a duvî savér che, per fèr la nóva pòrta in Sant Agustèin, i nòster ministradór, prémma i vlìven riciclèr dô gru rutamèdi dla Ferriera, po' quand i han savû ch'i avréven spés tròp listàss i s'én decìs a telefonèr a l'architàtt americàn per urdnèr trê tarr. Nóva, a-m sun détt, tra Huslèr e Ghéri, adèsa a va a finìr che a Mòdna, anch per tirèr sò 'na curtlèda in dla stala, bisàgna che al geòmetro, cóme mìnim, al sia éd San Marèin... E savì-v cus' i gh màtten in ónna dél trê tarr?

SGORGHIGUELO - I gh màtten al cinema. Sè, a-i-ho lèt in dal fòi che ogni tant i tirèn zò un tlòun per dèr i "consigli per gli acquisti". A-i-ho sól paùra che, tra via Emilia, vièl Tassòun, Vitòri Vénet e Berengàri, quand i dan i cunsélli, a gh vègna 'na masa éd tampunamèint... D'étra pèrt, da quand i han tòlt via al spartitràfich in vièl Fabrézzi, i duvìven pórr dèr al cuntintèin ai caruzèr...

SANDRONE - Tès imbambî che mè a sò tótt, perchè a gh ho di amìgh can gròs in Cumùna... Mudnés, savi-v c'sa gh vin in dél trê tarr? A gh vin al dazi... Sè, a-i-avî capî bèin... I tàchen in Sant Agustèin e po', se l'esperimèint al funziòuna, i màtten dégli ètri tarr in San Franzàsch, a Porta Bulègna e in piazèl Natale Bruni. E a gh srà dapertótt i padlòt, cum'a gh éra 'na vòlta. Acsè ògni furastér, per gnir a Mòdna, al duvrà paghèr al bigliàtt d'ingrès... Se nò cum'a pensèv-i ch'al féss al séndech a paghèr Ghéri? Da la disperaziòun, l'iva pruvê anch a vànder la Ghirlandèina, ma quand l'è stê in América per andèr a rògit, i gh han détt che la nòstra tarr la piga tròp...

SGORGHIGUELO - Popà, e se quî dla Cumùna i pruvéssen cun al Viagra? Fòrse la-s drézza... Comunque, mudnés, pensê che sudisfaziòun... A Bulègna éd tarr i gh n'han sól dô e nuèter, invéci, acsè a n'avréven trê... Al séndech l'è pròpia un màster, al li pèinsa tótti per fèrs elézer n'ètra vòlta. A cal punt chè, al s'meriterév che piazèl Sant Agustèin al dvintéssa largo Giuliano Barbolini...

SANDRONE - Alóra, dal mumèint ch'a gh sàm, a préssen fèr anch via... Assessori e via... Giunta...

SGORGHIGUELO ? Mè a dirév... via tótt quant, acsè a fàm piàza pulìda e a-n gh pinsàm piò...

PULONIA - Finìla mo', dô bàcchi santi, éd descàrrer éd polìtica. Tasî un pòch che mè a-n n'ho ancàrra psû salutèr tótta sta bèla gèint... La-n n'è ménga gnuda sól per ascultèr él vòstri bagianèd... Mo' c'sa gi-v, ragazóli, éd cla sgnóra ch'la vinz sèimper al lòt?

SGORGHIGUELO - Mè a dégh che o la gh ha di amìgh a Milàn o la gh ha pròpia un bèl Panàro...

PULONIA - Tès spurcaciòun! Ma da chi ét tòlt? Sól da Sgarbi? Zemiàn, i-v pruvê anch vuèter a fèr un sistéma? Mè, finóra, a-i ho catê sól al sistéma éd perdér l'óv e la balòta... Al dégh piàn perchè a-n sèinta Sandròun, ma tra lòt, enalòt, tris, sìsal e tótti él loterî dla tv, stê més chè a m'è andê tótt quall che a-i-va ciapê cun i cunéi. Al brótt l'è ch'a-m sun gnanch cavèda la vóia... Vè, Sandròun, stàm-i-a a sòzi in un bèl sistéma a l'enalòt? Dam mo' i nómmer...

SANDRONE - Bèda che a dèr i nómmer l'é piò brèv cal sumèr ad honorem éd tô fiól...

SGORGHIGUELO - S'l'è per quall lè a gh pòs anch pruvèr... Mudnès, tulî mo' nòta che adès a-v dagh 'na quadèrna da zughèr sò tótti él ród, anch quilli desfièdi: zinch cóme i minùt ch'a gh vól prémma ch'a vègna al vérd al Punt éd la Pradèla..., dés cóme él vòlt chi han fat e desfàt i merciapê éd córs Vitòri..., quéndes cóme i an che i mudnés i spèten al cavalcavìa dla Nonantolàna... e nuvànta... cóme la paùra éd pérder gli eleziòun chi gh han in Cumùna...

SANDRONE - Bràvo, mo' té-n n'é ménga tant agiornê su la circolaziòun tangenzial-semaforico-cavalcavistica éd la zitê... La Nonantolàna, ormài, l'è pròunta. All'Ananàs i gh la cunsègnen in sti dè chè. E vést chi han stumpê un bus da 'na pèrt, adèsa i n'in véren dû da n'ètra pèrt. In via Emilia e in via Vignolese i stan per fèr dô rotatòri piò grandi éd tótti ch'égli ètri...

SGORGHIGUELO - Va bèin ch'a sàm sàtta eleziòun, mo' in Comùna gh han-i ménga paùra che, a fòrza éd rotatòri, ai mudnés a gh cumìncia a girèr quèl èter?

SANDRONE - Vè, a propòsit d'eleziòun... Tès mo' che stavòlta a la dégh gròsa... Mudnès, savì-v che a fòrza éd vàdder in ti-vì tótt i nòster politicànt e tótt i scumazèin chi fan da un partî a cl'èter, a m'è gnû vóia éd butèrem in polìtica anca mè? Prémm, a-s ciàpa un sach éd sòld e... guai a chi suda... Secànd, a sun cunvìnt che a fèr cla figùra lè a-n gh vóia ménga 'na gran istruziòun... Térz, vést che finóra i politicànt i s'én sól fat rédder adrê, a cradd che mè, a dir dél caiunèd, a sia dimóndi piò tògo che lelór... e a cast anch méno... Per quindi, a-i-ho decìs. Galèina pèchem, s'a cambi idéa. Mi candido e a fagh un partî nóv. S'a sra-la? 'Na brèsa?

SGORGHIGUELO - E mè a fagh al segretàri. A-i-ho anch bèle catê al nàm: Partito dei Sandroni Italiani... Popà, a sun sicùr, pèinsa a quant sandròun a gh è in Italia... S'ét ciàp al vót da tótt, t'ét dvèint adiritùra presidèint dla Repùblica...

SANDRONE - A-n gh pèins gnanch. Al Quirinèl un sandròun al basta e avanza. Mè a-m presèint agli eleziòun per al séndech. A-i-ho lèt sóvra la Gazàtta e al Rèst dal Carlèin che stavòlta a-s farà avànti dimòndi candidê. I m'han détt ch'a gh srà anch un greco... mo' alóra, cun tant ch'a gh n'è in gir, l'éra méi piotòst un albanés... Comunque, a sun bèle adrê a preparèr la campagna eletorél. Tant per tachèr, a-m sun coleghê cun Interdét...

SGORGHIGUELO - Bèda ch'a-s dis ?nternet. E po', a gh vól anch un sit...

SANDRONE - ?d quanti biolchi?

SGORGHIGUELO - Ma cus'é-t capî? Un sito in ?nternet...

SANDRONE - Sta sicùr ch'al catàm...

SGORGHIGUELO - E a-s ciamarà "www. Sandroùn. Bosch éd sàtta. com. it", acsè ét pô comunichèr la tô «pagina veb» a tott i navigadór mudnés fin d'incô...

PULONIA - Adèsa a-i-ho capî perchè a riva dél bulàtti dla Telecòm da cavèr la pèla... Spurcaciòun, s'a fè-t tótta la nòt in cusèina davanti al compiutèr? Guerdè-t él dànni nudi su ?nternet? Ecco perchè, la matèina dòp, t'é imbambî cóme un tòch e té-n cat mai la strèda d'alvèret. Adèsa al compiutèr a gh matt al lucàtt e l'Interdét té dvèint tè...
SANDRONE - Pulonia, tès, ch'ét capéss còme ónna ch'la-n capéssa gnint. In politica bisàgna "modernizzarsi"... A gh avrò bisègn anch d'ónna segretaria...

PULONIA - O vè, per la segreterìa a bast mè e a gh in vanza...

SANDRONE - Ma la dév éser ónna ch'la sàpia druvèr al cellulare...

PULONIA - Sta bèin atèinti, vè... Fèr druvèr a la segretaria cal cellulare lè, cóme t'al ciàm tè, a mumèinti al custèva la scrana a Clinton.. Vergàgnet e tès, melnàtt, che adèsa l'è arivê al mumèint éch dégga quèl al mê amìghi... Ragazóli, c'sa gi-v éd cal "reggipetto", mo' sè Wunderbàr, ch'al matt in màstra tótt e che i dìsen al faga resuscitèr anch un mòrt? Bèh, mè, a l'ho pruvê, ma Sandròun a-n s'è gnanch squasê. A cradd che, ormài, per cal lavór lè, a-n bastarév gnanch un frappè éd Viagra cun dû o trî dî d'asê balsàmich e 'na bèla infurmaièda éd grana... Chi ha avuto, ha avuto... Mè, purtròp, a-i-ho avû pòch, ma a-n me lamèint brisa, perchè in dla vétta a gh è anch dégli ètri sudisfaziòun...

SANDRONE - Eh...

PULONIA - Adèsa, a-m sun dèda a la cà. A sun tótta furnàtt e televisiòun...

SANDRONE - Mo' tès va là, che quèsi tótti él siri ét vê a cà di nòster cunfinànt a zughèr a tòmbola...

SGORGHIGUELO - E la sèlta sól al lunedè, perchè a gh piès cal ghignòt pin éd neo éd Bruno Vespa, e a la dmanga, perchè gùai s'la-n fa al slàlom fra "Buona Domenica" e "Domenica In"...

PULONIA - Ma s'a-v tègn la cà ch'la pèr un spèc'... Vli-v ch'acèta cl'oférta chi m'han fat... éd fundèr il "Fronte modenese della donna in menopausa"? Alóra sè ch'a gh avréssi ragiòun éd lamentèr'v... Ragazóli, dèm a mèint, divertìv sin ch'a sî a tèimp e a-n gh avî ancàrra 'na cà da guernèr. Pensê che l'ètra stmana, per a-n cunfàndrem piò cun tótt chi bidòun vérd, zal e blò, a-i-ho decìs éd frequentèr un córs per la racòlta diferenzièda dal rósch. A la prémma interogaziòun ch'i m'han fat quî éd Méta, a-m sun impapinèda cun al culór dal bidòun dél pélli scarghi e acsè i m'han dê l'insuficèinza... L'è seìmper piò dura la vétta per 'na rezdóra... Vuètri, gh l'i-v cavèda a sintìr Pavaròti per l'inauguraziòun dal Comunèl? I m'han détt che al teàter l'è un caplavór! A gh è andê 'na bèrca éd sòld, mo' stavòlta i én stê pròpia bèin spés! Mè a gh iva mandê Sandròun a tór i bigliàtt, ma a gh éra 'na fila langa cóme la Quarésma. Durànt la nòt, cal barbaiòch chè al s'è inzuclî e quand i han avért al budghèin, bòuna nòt, Sandròun al runfèva...

SANDRONE - Per furtùna, perchè se nò - dato che mè a-n sun né ascensór né consiliér - per cumprèr i bigliàtt a-m tuchèva vànder tótti él vachi dla stala...

PULONIA - Chè al gh ha pròpia ragiòun. E delle Sovrane Passioni, ragazóli, c's'in gi-v?

SANDRONE - Oh, lè a gh sun andê anca mè... I m'han détt che i én gnû mièra éd visitadór da tótt i cantòun...

SGORGHIGUELO - Bèda, popà, che la mama la s'intendìva i amór éd Carlo e dla Camilla... Al fiól éd la regìna a gh è sèimper piasû i cavài, mo' stavòlta al s'è inamurê éd 'na pulédra un po' tròp staladìda...

PULONIA - Mo' c'sa vót savér tè, brótt muclòun. La stmana indrê, a sun gnuda a Mòdna a fèr la spésa al merchê a l'ingròs dla fruta e verdùra, mo' sè, quall nóv, dedrê al merchê dal bestiàm. A vliva cumprèr 'na casàtta éd portogài e dél scmèinzi éd radécc', ma a gh è calê pòch ch'a gnéssa a cà cun un mèz vidèl...

SANDRONE - ?-t cuntèinta? T'è parlê anch tròp, tès mo', se nò a fagh l'abunamèint a "Telepiù"... E a cà nòstra, al pòst éd la Carrà, éd Magalli, Costanzo, Fiorello e cumpagnìa cantànt, a-s vadd sól dal futbàl...

SGORGHIGUELO - A propòsit éd futbàl.. l'è arivê al mê mumèint... Mudnés, per chi fè-v al tifo? Per Ronaldo, per Zidane, per Batistuta, per Weah? Mo' cum'a la mitàm-i-a cun tótt stî extracomunitàri dal balòun? Tra pòch, per zughèr in dal Mòdna, bisàgna savér él léngui. E chi pèrla sól al dialàtt cóme mè al farà dla gran panchèina... Mo' e di canarèin s'in gi-v? Anch stavòlta a sembrèva ch'la fóssa dólza, tótta 'na discésa, ch'i duvéssen andèr in serie B in caròza. Invéci, finóra, i s'han dê n'ètra gran zanglèda. Insàmma, s'la va bèin, st'an, al màsim, a-s fa fadìga a fèr... i plei-bòi... Mè a dégh che sa fóssa in Gigi Muntagnàn, ai zal e blò chi zóghen mèl a la dmanga, durànt la stmana a gh tróv da lavurèr in un di mê cantér. ?t vedrê che a mesdèr dla calzèina a-s fa piò fadìga che a sbaglièr di gòl... E anch la Feràri bisàgna ch'la-s daga 'na mòsa! Tótt i an, Luca di Monteprezzemolo al dis che Schumakèr al vinz e po', a la fin dla stagiòun, 'na vòlta per via éd Vilnóv e l'ultma vòlta per via éd Cachìnen, nuèter ferarésta dal "zoccolo duro" a la ciapàm regolarmèint in dal bisachèin. A-m sa che Agnelli al sia un avochèt desnóv...

SANDRONE - C'sa vó-t dir?

SGORGHIGUELO - Sè, un avochèt desnóv, perchè cun la Feràri a-n n'ha mai vint...

SANDRONE - Speràm ch'ét tè sbali e che st'an a sia finalmèint quall bòun. Adèsa, però, a vói turnèr a parlèr dla zitê e di sô probléma, chi-n n'én ménga pòch e purtròp i én sèimper quî. Da quand a vègn a Mòdna dal Bòsch éd Sàtta cun la Pulònia e cun cal badilòun éd mê fiól, a sèint sèimper i mudnés lamentèr's di stass quê: i parcagg', per esèimpi... I duvìven fèr'n un in largo Aldo Moro, a dû pas dal piazèl éd l'usdèl e dal Museo, e invèce... gninta. I han fermê tótt, perchè i han détt che sàtta a gh è ancàrra él préd éd porta Sant Agustèin. Adèsa, però, i gh vólen adiritùra tirèr sò él trê tarr éd Ghéri... Mè a srò anch un ignorànt...

SGORGHIGUELO - Eh...

SANDRONE - A srò anch un ignorànt in matéria, ma a-m dmand: gh han-li brisa i fundamèint chél trê tarr lè? E ancàrra: sàtta i viê dal Parco a s'è parlê éd fèr un èter parcagg', ma anch lè a s'è bluchê incòsa. Per furtùna... A gh manchèva sól che in di viê dal Parco a gh gnéssa dal tràfich anch satt tèra. L'è bèle abàsta quall ch'a gh è éd sóvra... E in piàza Ramma, in d'i han studiê tant sól per cambièr él righi per tèra? Adèsa a gh è piò cunfusiòun che prémma... Tasî pórr... L'èter dè a-i-ho vést un automobilésta ch'al vliva paghèr al bigliàtt per al parcàgg' al piantòun éd sentinèla davànti a l'Académia... E po', va bèin al "parcometro", ma se i mudnés i vólen parchegèr piò 'd zinch minùt i déven purtèr's adrê da cà un chílo e mèz éd spìcioli. Ascensór, per favór, avsèin ai "parcometri" al màtta sò un distributór éd munéda...
SGORGHIGUELO - Cóme al sòlit, té-n n'è capî gnint. L'ascensór l'ha fat apòsta, acsè, scadû al tèimp, i sòld a-i ciàpa la Cumùna... Sè, a fòrza éd mult...

SANDRONE - E l'ultma nuvitê l'i-v sintìda? L'è al parcagg' in piàza Mateòti, in d'a gh è al cinema Odeon. Qualla l'è la-m piès, perchè i m'han détt chi faràn cóme a la Coop: "Paghi uno e prendi due"...

PULONIA - Mo' cóme?

SANDRONE - Mo' sè, cun un bigliàtt sól, ét parcàgg' la màchina e t'ét vadd anch un bèl film a luci rosse. Acsè i unéssen l'utile al dilettevole...

PULONIA - A srà diletévol per tè, brótt spurcaciòun. Piotòst, a propòsit éd lavór fat da quî dla Cumùna, té t'é descurdê cal dôm éd Milàn éd córs Vitòri, in d'i gh han lavurê un sach éd tèimp, spindànd 'na bàtta d'òli, per fèr sè 'na bèla strèda, ma uguèla idèintica a prémma...

SGORGHIGUELO - Sè, cumprés i stóren... Popà, é-t sintî? L'imprésa ch'l'ha fat i lavór in córs Vitòri l'è stèda acsè svélta che quî éd la Cumùna i gh han duvû dèr un prémi...

SANDRONE - Se al cavalcàvia dla Nonantolàna i l'avéssen fat fèr a lelór, a st'óra chè i mudnés i al druvarévven da cal bèl pèz... E anch al stadio i psìven impieghèr cl'imprésa lè, dato che per finìr él curvi dal Braglia a gh è vlû dè piò che a fèr San Siro...

SGORGHIGUELO - Lè, però, l'è stê un po' caiòun Muntagnàn, perchè la manodopera - e a gratis - l'éra bèle sul pòst:... sè, i zugadór dal Mòdna, cun Stringara in tèsta a fèr da capméster...

SANDRONE - Mudnés a-n s'gira piò... A gh calèva sól che quand a gh è l'inquinamèint dl'ària i decidéssen éd fermèr anch él màchini con le "marmitte catalitiche"... Insàmma, i férmen incòsa... Nuèter a sàm furtunê, perchè Erio, al nòster cavàl, al scarga sèinza inquinèr. Mo' di cavài, in gir, a gh n'è sèimper méno... E acsè, dai e dai, vó-t vàdder ch'i gh la chèven a fèrs andèr tótt in fìlibus?

SGORGHIGUELO - Sè, campa cavàl, prémma chi finéssen éd tirèr sò tótt i fil per ària...

SANDRONE - I gh la chèven, i gh la chèven..., a méno ch'i-n pèinsen éd purifichèr l'ària cun la Carbon Tax chi s'han zuntê da pòch in dal prézi dla benzìna... E a propòsit éd mèz pùblich, mudnés... A-i-ho vlû pruvèr a muntèr sóvra un éd chi àutobus grand, mo' sè..., quî chi pèren dél màchini da bàter... Bèh, dèm a mèint, a psî fèrn a méno. A-m sun adê chi én acsè làngh, mo' acsè làngh, che in dal tèimp éd muntèr, fèr al biliàtt e andèr da cl'ètra pèrt... a-i-éra bèle arivê a la mê fermèda... A-n s'gira piò, mudnés! Pensê che ai semàfor i han srazê i levavéder, ma adèsa a gh è i giurnalèr, perchè cun al tèimp ch'a gh vól per al vérd a-s pól lézer al fói sèinza prèsia...

PULONIA - A sî sól bòun éd critichèr. I m'han détt, invéci, chi fan nóvi anch él dô sédi dla Questura e di Carabinér...

SANDRONE - Bèl lavór! Acsè, a fòrza éd purtèr fóra tótt i ufézzi pùblich, in cèinter a-n gh va piò nisùn e i comerciànt i-s lamèinten.

SGORGHIGUELO - E se quî dla Cumùna i catéssen 'na séde nóva anch per la Societê dal Sandròun, ch'la gh n'ha un gran bisàgn...

SANDRONE - 'Na vòlta tant ét gh è ragiòun... Mudnés, a sun dimòndi preocupê. Sàtta al Pòrdegh dal Colég', 'na vòlta, a gh'éra qualla ch'la vindìva i élastich e i limòun. Anch adèsa a gh è chi vand i élastich e i limòun, ma i clièint i én bén divérs, purtròp... E gnanch a San Catèld a-s pól stèr tranquéll. A gh è di vigliàch chi t'agredéssen anch in d'a-s va per onorèr i mòrt. A-n gh è piò religiòun... A Mòdna, a sèra chi duvrév restèr avért e a rèsta avért chi duvrév srèr. In via Emilia, i han dê al permàss a dégli insàgni éd butégh ch'él fan spadìr i dèint... El tratorî él sèren ónna adrê a cl'ètra... In pòch tèimp, al Giardinetto e po' anch al Carducci... E i m'han détt ch'a-n gh n'ha piò vóia gnanch Ermes, in Ganazê, l'ultma véra ustarìa dla zitê... Vè, Ermes, a-n fèr ménga al caiòun!... Al pchê l'è che dòp, in di stass pòst, a gh gnirà dégli ètri pizerî e di èter ristorànt cinés... Ormài a gh n'è piò a Mòdna che a Pechino... Da chè a pòch, a-s tucarà magnèr i turtlèin cun él bacàtt...

SGORGHIGUELO - Dai mo', popà, ch'a s'è fat tèrd. Smàttla éd ciacarèr, ch'andàm a cà a la svélta, fin ch'a sè gh vadd, anch per a-n pérdres cun al baròz in mèz a la nóva viabilitê éd Cugnìnt... L'è péz che catèrs in un banch éd fumàna...

PULONIA - Prémma, però, a-v vói fèr 'n'arcmandaziòun. L'è qualla d'intitolèr 'na strèda, ma importànta, a un èter mudnés éd quî doc ch'al s'ha lasê soquànt més fa, Guglielmo Zucconi. L'éra un gran brèv giurnalésta, un poeta, un scritór, un amìgh dla Societê dal Sandròun e l'éra ancàrra inamurê éd Mòdna, anch s'al stèva da tant tèimp a Milàn per via dal sô lavór.

SANDRONE - A gh ho un cunsélli anca mè. A-n n'è brisa un quèl poètich, ma a-v pòs asicurèr ch'l'è ùtil un bèl pòch. Séndech, al faga di èter cèso pùblich in cèinter... La popolaziòun l'invcéss... per quindi, al pèinsa anch a la prostata di sô eletór... Zemiàn, a gh manca un bài éd can a la fin dal millennio, ma st'an, il 1999, ch'l'è pin éd nóv cum un can pin éd pólghi, al pèr fat apòsta per fèr la próva dal nóv di aministradór cun égli eleziòun chi én chè chi arìven.... Stê in campàna e vutê bèin. E adèsa l'è pròpia gnû al mumèint di salùt. Mudnés, fê cóme Pavaròti: dimagrî, cantê e pensê sól a fèr l'amór. E stê ancàrra de piò atachê a cla piòpa, èlta e slanzèda, piantèda in dl'umbréghel éd Mòdna, ch'la s'ciàma Ghirlandèina.