Gustamodena.it - Trova e Gusta ristoranti a Modena e provincia
Benvenuto, serve aiuto? Clicca qui Benvenuto! Registrati oppure
Accedi attraverso il Gustanetwork

La lavagna - Modenesità

Tempo libero - Luciano Zanasi

GROG
Scritto il 10/02/2009
da GROG
TEMPO LIBERO

Gi mo vuèter duva s'à d'andèr a sbater la testa a la dmanga! Quand a s'è zóven l'as rimédia seimper, mo a la mê etê, ch'an s'è né zóven né vec, an n'è ménga come dir bavèla! Cherdim a me, la preocupaziòun pió grosa al gioren d'incô l'è come paser il tempo libero.
Mariòun l'èter gioren am giva: «Cràd che per via dal tempo libero la secànda cà l'è dvinteda ?na necesitê». Mo caiòun, al fa bein ló a dir... in d'la préma agh sta la muiéra e in d'la secànda al gh' tin la pratica...
Agh'è di èter ch'i gh'àn la cà a la Sèra e per via dal tempo libero i àn fat l'ort... Tóti el dmànghi i van só a zapèr, a semnèr e a daquèr i ravanlèin ch'i magnaran per al Feragàst, sèimper ch'an ghi magna al beghi zuchéri!
Bèin, as vàd ch'in gh'àn mai fat i count, perchè se no i avrén vést ch'a gh'è pió interèsi a cumprèr la trifola.
Oh, vliv ch'a m'ardusa in un bar a zughèr el cherti? An n'in descuràma gnanch... a gh'ò di tich nervos che quand a zogh a briscola a sègn sèimper di càregh! I m'iven cunsigliê al tenis... Signorile, elegante, ambiente ben frequentato... Va bèin, ma a gh'è da màtres in bragàta... e me am verghègn... a sàmbra ch'i m'aven ingambê quand i àn ingambê i mérel!...
Pó un dè, in un casàt, è saltê fora ?na fotografia ch'a gh'éra me vistî da avanguardésta a sciare alle Piane. Un lamp! Ecco cus'a farò d'incô in avanti a la dmanga... «Tóla dolza veh - i m'àn détt - tóla dolza perchè a la tô etê l'è facil anch fiachères i rigàt!». Ma per forza, a lò let anche in d'la «Dmànga dal Curér», l'è per via dei muscoli freddi. Fàm un po' ed ginastica presciistica e pó a vedrî che del gambi a s'in ròump meno.
Quand am sun andê a iscréver i m'àn dét che «dei ragazzi non ne prendevano più». Quand i àn capî che «il ragazzo» a i-éra me, i àn avû cumpasiòun e i m'àn dét: «Venga domani sera in palestra con tuta e scarpette da ginnastica». Quand am sun presentê la sira dàp in mez a tóta cla gioventù e sol me e al mê amigh Gino (che in dal frateimp a i-éra riusci a cunvinzer) a gh'iven ?na tuta blò cun al stema e cun scrét «Maserati candele», a sun dvinté ràss da la vergàgna. Adesso - al fa al méster - faremo cinque minuti di corsa da fermi: via! Am sun sinti come se i òs is fósen destachê da la pela. Quand a fèva al selt, in só a gh'andèva sol i òs che, quand i gniven zò, i laseven só la cherna. Dàp tri minut am sun fermé e a sun andé in un cantòun a rantolèr, cun Gino ch'l'era péz ed me perchè al gh'iva al rantol coi sciflèin. Ed ora, ginnastica a terra - al fa al méster -Sgnór - a fagh me - a tèra nueter du agh sam anch sèinza bisègn ch'a s'egh mitàma; nuèter adèsa andréven a cà. A turnàm pó dman sira!
La sira dàp a gh'era da per me. Gino al m'iva telefonò che i sciflèin dal so tiròun i s'éren trasfurmê prèma in sciflòun e pó in bronchite.
La solita corsa da férem, torsioni al busto, sinist... dest... sinist... dest... La mê schèina la fèva di cioch che al méster a un zért punt al fa: «Gh'è propria bisègn ed gnir che a schizèr el nosi!». «Adesso flessioni sulle gambe: uno due... uno due... uno due...». Deinter ed me a penseva: «Sàmia pó sicur ed truvèr la néva... a sud come s'a fósen d'agàst!». «Ultimo esercizio per stasera: rimanete accovacciati per cinque minuti». Quand al méster l'à dê al stop me a i-ò cuntinuê a stèr acuvacî, tant che dàp dés minut al méster al s'è gnû a congratulèr per la mê costanza. Sè, costanza! A gh'ò pó spieghê ch'am s'era ingherlî el gambi e che s'am me deva ménga ?na man a i-avrév durmî lè. Per l'atrezadura am sun fidê ed n'amigh. «Te lasa fer a me; s'te fós un ragaz ancàra da cràser et prés cuntintèret, ma un am come te bisègna ch'al gh'ava la roba piò togo!». I m'àn més ados ?na tuta blò cun el righi ràsi in del gam¬bi damand i carabinér mo stréca stréca come i acrobat da circo... i m'àn més in testa al casco e i ucée... un raga-zol, ch'l'era lè in butéga ch'al guardèva un slittino, al fa: «Mamma, mamma, quel signore lì è quello del Pozzo della morte?». Quand l'è stê al mumèint ed tor i sci a i-ò alvê al braz dèster per via ed la misura... un sgnor dai cavi bianch e da la barbata a la D'Anunzio l'à risposi al salut e al m'à dét: «Comodo!».
A la dmànga matèina, in Piaza Granda, duv'a partiva la cu¬rèra per l'Abetòun, a sun rivê in zavat... an n'era ménga ste bòun ed zulèrem i stivai.
Durant al viaz, guardand chi èter quaranta péra ed stivai ch'a gh'era mégh in curèra, a sun riusci pian pian a srèr tót i cadnanz di mê scarpòun, acsè quand a i-ò fat per girèr a sembreva Franchestèin. An ve dégh al mapèl quand i àn tachê a -scarghèr i scî... a me i m'n'àn mulê un péra in testa ch'a i-ò capî perchè al me amigh al m'iva fat cumprer al casco. Una cosa però a dev dir, i s'iven descarghê avsèin a la seggiovia. Infati apeina smuntê, un chilometer prèma dal paés, a gh'era già la fila lè! A mezdè, quand a sun rivé só, i prém ch'a vàd i è il Mariòun, quàl della seconda casa, e la sô mina. I éren lè férem so' i scî, lê la fèva tót di squès e ló al fèva al play-boy. «Amico carissimo - al fa ló quand am vàd - vieni che ti presento...». Lor du i eren un poch pió in bas e me, in zéma ai sci, a m'invi pian pian... per furtuna che tót e dû a gh'iven al casco... as sam dé ?na zuchèda che un toscan ch'ai pasèva al fa: «Ovvia, ?un sapete che a fare botti gli è il pericolo delle valanghe?». A s'eren incastrê tante bèin coi sci che per ster in pê as brazèven come du stùpid. E ûn ch'l'era lè poch luntan, squasand la testa: «Guardê sol, anch chè só, is fan cumpatir!» E Mariòun: «Ti presento la signorina Maria Bianchi». «Piacere» la fa, e in dal dèrem la man la tos l'invièda... e Mariòun: «Maria! Mo duva vet?». E lé, inviperida: «Inveci ed stèr lè a fer al stùpid...». A lò vésta ander zò per i travérs e dàp un zintunèr ed méter un gran spulvraz e pó pió gninta. Mariòun tott agitê: «Ma fa quel!». «A dégh tè me! tàchet mo a dezzulèr chi bagai lè».
Quand Mariòun l'è riusci a caversi dai pé, i scî i s'èin més a andèr per la discesa ch'i pariven sparê. «Dio i stramaledésa, sta mo a vàder ch'am tacca ed còrrergh adrê fin a Maranèl!» E mèinter l'andeva zò a pée... «Va da la Maria, guèrda ch'l'an s'sia fata dal mel... a v'aspet zò!». Am sun buté in d'la discesa... quand a l'ò vést a-i-ò tinte ed butèr «il peso a valle», mo che! A lò centrê in pin! Sè, perchè ed la Maria, ch'l'a s'era piantèda in d'la néva fràsca, a gh'era armès fóra sol al cul. Oh, al mê prém pensér l'è stê quàl d'avérégh fat dal mel... am sun cave i guant e, cun delicatàza, a sun andê a tastèr ch'an gh'fossa gnint ed ràt. «Sàmia a post?» la fa la Maria. «A dégh lée me, es sèintla mel?».
E lée: «Che s'a gh'è ûn ch'l'ava sintî quél, quàll l'è ló!».
«Bèin, mo l'an pensarà ménga?...».
«Me a vói sol savér: sàmia o an sàmia a post? Al gh'al déga al sô amigh Mario, ch'al gh'à avû al curag ed direm che mi sono appesantita. Cun un poch ed cla ginastica che, al vedrà fra trê o quater stman... mè di bivach a in farò sèimper, e se ló al vrà derem ?na man cuma l'à fat incó...».
I given che è uno sport che si può praticare a tutte le età...
me a dégh ch'agh vól di zóven, èter che gnol!Traduzione per i “foresti”


Tempo libero

Ditemi voi dove si deve andare a sbattere la testa alla domenica! Quando si è giovani si rimedia sempre ma alla mia età, che non si è ne giovani ne vecchi, non é mica semplice! Credetemi la preocupazione più grossa al giorno d'oggi é come passare il tempo libero, Mario l'altro giorno mi diceva: “Credi che per il tempo libero la seconda casa è diventata una necessità “. Per forza, lui fà bene a dire...nella prima ci sta la moglie e nella seconda ci tiene l'amante... Ci sono altri che hanno la casa a Serra e per il tempo libero hanno fatto l'orto... Tutte le domeniche vanno su a zappare, a seminare e a dare l' acqua ai ravanelli che mangeranno per il ferragosto, sempre che non glieli mangino i grillotalpa! Bene, si vede che non ci hanno mai fatto i conti, perchè se no avrebbero visto che conviene di più comperare i tartufi. O volete che mi riduca in un bar a giocare a carte? Non ne parliamo neanche... ho un tic nervoso che quando gioco a briscola segno sempre dei carichi! Mi avevano consigliato il tennis.. Signorile, elegante, ambiente ben frequentato... va bene ma c'é da mettersi in calzoncini e io mi vergogno... sembra che mi abbiano fatto le gambe quando le hanno fatte ai merli!!! Poi un giorno, è saltata fuori una fotografìa dove c'ero io vestito da avanguardista a sciare alle Piane. Un lampo! Ecco cosa farò d'ora innanzi alla domenica.
“Prendila dolce -m'hanno detto- prendila dolce perché alla tua età e facile anche rompersi le ossa!” Mo per forza, l'ho letto anche sulla “Domenica del Corriere” è a causa dei muscoli freddi. Facciamo un pò di ginnastica presciistica e poi vedrete che delle gambe se ne rompono meno. Quando mi sono andato a iscrivere mi hanno detto che “dei ragazzi non ne prendevano più”. Quando hanno capito che il “ragazzo” ero io, hanno avuto compassione e mi hanno detto: “Venga domani sera in palestra, con tuta e scarpette da ginnastica “. Quando mi sono presentato la sera dopo in mezzo a tutta quella gioventù e solo io e il mio amico Gino (che nel frattempo ero riuscito a convincere) avevamo un tuta blu con lo stemma con scritto “Maserati candele”, sono diventato rosso per la vergogna. Adesso - dice il maestro - faremo cinque minuti di corsa da fermi: via!
Mi sono sentito come se le ossa si fossero staccate dalla pelle. Quando facevo il salto sù ci andavano solo le ossa, quando venivano giù lasciavano su la carne. Dopo tre minuti mi sono fermato e sono andato in un angolo a rantolare, con Gino che era peggio di me perchè aveva un rantolo con i fischietti. E ora, ginnastica a terra - dice il maestro - “Signore - ho detto - a terra noi due ci siamo anche senza bisogno che ci mettiamo, noi adesso andremmo a casa. Torniamo domani sera!”
La sera dopo c'ero da solo. Gino mi aveva telefonato che i fischietti si erano trasformati prima in fischioni poi in bronchite. La solita corsa da fermi, torsioni al busto, sinist dest sinist dest. La mia schiena faceva dei rumori che il maestro a un certo punto dice: “C'è proprio bisogno di venir qui a schiacciare noci! Adesso flessioni sulle gambe: uno... due.. uno... due... uno... due “. Dentro di me pensavo: “Siamo sicuri di trovare la neve... sudo come se fossimo d'agosto!”. “Ultimo esercizio per stasera: rimenete accovacciati per cinque minuti”. Quando il maestro ha dato lo stop io ho continuato a rimanere accovacciato, tanto che dopo dieci minuti il maestro è venuto a congratularsi per la mia costanza. Sì costanza! Gli ho poi spiegato che mi si erano irrigidite le gambe e che se non mi dava una mano io avrei dormito lì. Per l'attrezzatura mi sono fidato di un amico. “Tu lascia fare a me; se tu fossi un ragazzo in crescita potresti accontentarti ma uno come te bisogna che abbia l'attrezzatura migliore”. Mi hanno messo addosso una tuta blu con righe rosse nelle gambe come i carabinieri ma stretta come gli acrobati da circo., mi hanno messo in testa un casco e gli occhiali... un ragazzino che era in negozio che guardava uno slittino, dice “Mamma... quel signore lì è quello del Pozzo della morte?”. Quando è stato il momento di scegliere gli sci ho alzato il braccio destro per la misura... un signore dai capelli bianchi e dalla barbetta alla D'Annunzio ha risposto al saluto e ha detto: Comodo!!.
Alla domenica mattina, in Piazza Grande dove partiva la corriera per l'Abetone, sono arrivato in ciabatte., non ero stato capace di allacciarmi gli stivali. Durante il viaggio, guardando quegli altri quaranta paia di scarponi che erano con me in corriera sono riuscito piano piano a chiudere tutti i catenacci dei miei scarponi, così quando ho tentato di camminare sembravo Franchestein. Non vi dico la confusione quando hanno cominciato a scaricare gli sci... a me ne hanno mollato un paio in testa e così ho capito perché il mio amico mi aveva fatto comperare il casco. Una cosa però la devo dire, ci avevano scaricato vicino alla seggiovia. Infatti appena smontati, un chilometro prima del paese, c'era già la fila lì! A mezzogiorno, quando sono arrivato sù, i primi che vedo sono il Mario, quello della seconda casa, e la sua finazata. Erano lì fermi sugli sci, lei faceva delle mossette e lui faceva il play-boy. “Amico carissimo - dice lui quando mi vede - vieni ti presento... “. Loro due erano un pò più in basso, e io sugli sci mi avvio pian piano..., per fortuna che tutti e due avevamo il casco... ci siamo dati una zuccata che un toscano che passava dice: “Ovvia, un sapete che a fare botti gli é il pericolo delle valanghe?”. C'eravamo incastrati tanto bene con gli sci che per stare in piedi ci abbracciavamo come due stupidi. Uno che era poco lontano, scuotendo la testa mormora: “Guardate solo anche qui su si fanno compatire!” E Mario: “Ti presento la signorina Maria Bianchi”. “Piacere” dice e nel darmi la mano prende l'avvio e Mario: “Maria dove vai?” E lei inviperita: “Invece di star lì a fare lo stupido…” L'ho vista scendere di traverso e dopo un centinaio di metri una nuvola di neve e poi più niente. Mario tutto agitato: “Fà qualcosa!”
“Dico tu... comincia a slacciarti quei cosi lì”. Quando Mario è riuscito a levarseli dai piedi, gli sci si sono avviati per la discesa che sembravano sparati. “Dio li stramaledica, sta mo a vedere che mi tocca di inseguirli fino a Maranello! E mentre andava giù a piedi.. “Va dalla Maria, guarda che non si sia fatta male... vi aspetto giù”. Mi sono buttato nella discesa... e quando l'ho visto ho tentato di buttare il peso a valle. Macché... l'ho centrato in pieno! Sì... perchè della Maria, che si era piantata nella neve fresca, era rimasto fuori solo il sedere. Oh... il mio primo pensiero è stato quello di averle fatto del male, mi sono cavato i guanti e con delicatezza, sono andato a sentire che non ci fosse niente di rotto. “Siamo a posto?” dice Maria “Chiedo a lei, si sente male?” E lei “Qui se c'è uno che abbia sentito qualcosa, è lei”. “Bene, non penserà mica???? “Voglio solo sapere, siamo o non siamo a posto???” Lo dica al suo amico Mario che ha avuto il coraggio di dirmi che mi sono appesantita. Con un poco di questa ginnastica qui vedrà fra tre o quattro settimane... io delle cadute ne farò sempre e se lei vorrà darmi una mano come ha fatto oggi.... “. Dicono che è uno sport che si può praticare a tutte le età... io dico che ci vogliono dei giovani, altro che gnole!