Gustamodena.it - Trova e Gusta ristoranti a Modena e provincia
Benvenuto, serve aiuto? Clicca qui Benvenuto! Registrati oppure
Accedi attraverso il Gustanetwork

La lavagna - Modenesità

La fundazioun d' Modna - Euro Carnevali

GROG
Scritto il 06/01/2009
da GROG
La fundazioun d' Modna

Premessa: L'Autore, sognando, pensa ad una ipotetica fondazione di Modena. E, realtà storica a parte, ne attribuisce il merito al console romano Emilio Lepido, E appunto Emilio, che, mentre lavora alla fondazione della città, spiega agli amici che l'aiutano, come vede Modena nel futuro

A lèt, già mèz indurmintè - a pensè a la mé zitê,
pò insugnàndem, pian pianèin - am sun pòst un problemèin :
la mé Modna adorêda, - chi él mai, e-ch'l'ha fundeda?
A ch' srà pór sté un personâg ? ch'l'avû st'idea e ?ste sgag
ma chi sia stê mè an'n'al sò - d'indviner, chè a pruvarò.
Prém, a pensèr Modna zitê - un brèv roman dev'éser stê
che truvàndes che a pasêr - per via ed stred ch'erén da fêr
Cun un sguêrd da intenditór - e bòun zèrvel da fundadór
Emilio, ed sô volentê - al fundè Modna gran zitê.
A 'n amigh che vlér saviva - circa al nàm che pò gh' mitiva :
« Sa gh' srà un de la 'Ghirlandina' - al sô nàm l'é quàst « Mutina » !
Po', col piod e cun la zàpa - al fè al sègn d'una gran ciàpa,
al gh' piantè un strâz ed du culôr - zàl e blò, « e ch'is fagh'n'unor
riguerd a zért cusèin bulgnés - gran borios e pin ed pretés,
ma, prèst o tèrd al bòun Tasòun - al gh'darà una gran leziòun
col poema èlt dô dida - da lò dét « Sàcia rapída »,
ch'al dirà ed bulgnés fifòun - countra mudnés ch' sran tant leòun ».
« Sta zitê, srà 'na belàza » - Imèli dis cun sicuràza,
«se un dè sunaràn brótt'or - ag-h pensarà un Vàschev d' valór
ch' farà gnír 'na gran fumana - ch;an s'vadrà gninta per 'na stmana
Attila l'andrà com'un vapór - e San Zemian faran protetór !
Chè, a nasrà di personàg - ed talèint e pin d' curàg,
gran scienzié, onorévol, dutôr - tant pitór, e brev scultór ;
ch'aiutaran quî ed Como - pr' inalzèr un gran bél 'duomo'
che da tòt, al srà amirê - com'un gioièl d' romanitê.
A l'Estense, pr'i studiôs - a vàd al léber pió famós
'na « Bibbia », fata cun cura - caplavór ed miniadura.
Tra el persòuni da citèr - tanti a gh'n'ho da numinèr
a v'dirò sól quelch caimpiòun - per al rèst, i sran tót bòun.
A v' pòs dir dal Muratori, - dét, al pèder ed tót el stòri,
e, Baròz ed Vgnola, inzègn - ch' farà schèl sèinza sustègn.
Ramazèin, testa tant fina, - Matilde, vice regina,
furastéra, cosa rèra!, - eh'l'avrà fama in 'sta tèra.
Berengario cun Falòpia - d'anatomich bòuna copia
Graziosi, Mazoun, Begarèli - esponeint degli èrt piò bèli,
Tirabosch, Valdrighi, Cavdòun, - i scrivran un squas d'libròun.
Selmi, Torti, Vedriani, - Schèrpa, Amici, Crespellani,
i daràn lòstr'a sta zitê - e a la sô universitê.
Vecchi Orazio musicesta - ai sô tèimp s'mitrà in vésta.
Avanzini, che grand e bèl, - disgnarà al palaz duchèl.
E quand un dè gnarà l'ora, - ed mandèr al 'doca' fóra,
i mudnes, sran pròunt al lòti - aiutand Ciro Menòti.
Tra i suldê, un quelch indézi, - Cialdein, Fanti e Fabrézi
a Garibaldi i daran man - per l'uniòun di italian.
Gran stratega in dl'èrt d'la guèra - srà Raimondo, nê in sta tèra.
In dal sport, Modna, cun unôr - capitel la srà di mutór,
e, un ginnasta gran campioun - al straparà l'amirazioun !
A vedrî, in tèimp piò luntân - a magnèr, chè i s' fermaran
perché lambrosch, turtlèin, zampoun - i piasran a furb e caioun !
Giuvidè grâs per carnevèl - Modna, la vdrà un gran mapèl,
tót in màscra, alegr' e bòun - e in cal dè srà re Sandroun !
Per finir st'espusizioun, - un po' d' turism' al gh' vól da bòun,
se i « zemian » i vran nudèr, - sèinza propria andèr al mèr,
l'è 'na cosa tante cèra - i gh'han chè, Sàcia e Panerà ! »
A i amigh ch'éren tót lè - Emilio al dis : « E basta acsè !
Modna l'è prounta e l'arn piés - adès, zercàm d' fer i mudnés ».
Pò, cun chi èter al zigò : - « Viva Modna »... e Modna fò !
permalink a questo commento

[Frittella]
07/01/2009
Grazie!emoticon